ˆ

Dostęp do informacji publicznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz w wypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:
- ogłoszenia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,
- wyłożenia lub wywieszenia informacji w siedzibie Urzędu w miejscu ogólnie dostępnym,
- udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).
 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Wypełniony wniosek może być złożony osobiście w siedzibie Urzędu
w sekretariacie, albo za pośrednictwem:
- poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim , ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie,
- poczty elektronicznej pod adresem: ,
- faksu pod numerem telefonu 68 383 0320.
Udostępnianie dokumentacji urzędowej stanowiącej informację publiczną na miejscu
w Urzędzie odbywa się w pomieszczeniu biurowym Urzędu, w obecności pracownika. Pracownik przechowujący dokumentację jest zobowiązany do dokonania adnotacji o jej udostępnieniu. Zabrania się wypożyczania i wynoszenia dokumentacji poza wyznaczone pomieszczenie biurowe.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona
w tym terminie, Wnioskodawca jest powiadamiany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej
z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia Wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Jeśli wnioskowane informacje stanowią informację publiczną przetworzoną, wówczas jej udostępnienie jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Jeśli Wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie wykaże szczególnego interesu publicznego, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Powiatowy Urząd Pracy
w Krośnie Odrzańskim poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd może pobrać od Wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia Wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia Wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona
w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Urząd Pracy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bełdzikowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bełdzikowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-15 08:04:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-15 08:05:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-17 14:43:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »